OHLASY KNIHOVEN

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

MVK patřila k jedněm z prvních spolupracujících knihoven na české verzi mezinárodního projektu BOOKSTART. Již v roce 2018 nás oslovila hlavní myšlenka projektu, tj. podpora čtenářské gramotnosti a čtenářství od nejútlejšího věku. Nakoupili jsme sady a se zřizovatelem se dohodli, že dostaneme prostor při pravidelném Vítání vsetínských občánků tak, abychom vysvětlili rodičům novorozených dětí smysl a cíl celého projektu a abychom je motivovali k aktivnímu využívání všech možností, plynoucích z předávaných setů.
Založili jsme dětský klub Čtení s Předčítánkem, který se konal (a stále koná, i když v letošním roce s omezeními a výpadky danými pandemií) jednou ve čtvrtletí. V letošním roce jsme také rozšířili činnost dětského klubu o druhou skupinu, pro rodiče a větší děti, v rozmezí 2 – 6 let, jsme připravovali různé aktivity (práci s knížkami, kreativní tvoření, besedy s odborníky na různá témata apod.) v příjemných interaktivních setkáních v dětském klubu Paleček.
Práce vyplývající z tohoto projektu nás skutečně naplňuje, protože nejde jen o to, že napomáháme rozvoji dětských čtenářských kompetencí a jejich imaginativních schopností, ale navíc se nám daří opakovaně vítat v naší knihovně rodiče těchto dětí, kteří by možná za jiných okolností cestu do knihovny ani nenašli. Toto dlouhodobé pozitivní ovlivňování a kultivování rodinného postoje ke čtenářství obecně nám, vsetínským knihovnicím a knihovníkům, dává smysl ke každoročnímu zapojování se a podpoře projektu S knížkou do života.
Jediný stinný moment v našem případě je, že po celou dobu tří let trvání projektu financujeme nákup sad z vlastních příjmů. Přestože je zřizovatel potěšen naší účastí na Vítání občánků a činností knihovny s tím spojenou, dosud se nám nepodařilo přesvědčit jej, aby knihovně navýšil o nutné náklady spojené s tímto projektem provozní příspěvek. Přes tento fakt jsme rozhodnuti vytrvat a v budoucích letech se projektových aktivit stále účastnit.
Do té nadcházející doby bych přála projektu jeho neochvějnou životaschopnost, stále narůstající počet zapojených knihoven a hlavně přetrvávající nadšení dětí a rodičů, které při projektových setkáních s nimi můžeme s nadšením a nadějí v prohloubení čtenářské gramotnosti našeho národa pozorovat.
 
Ing. Daniela Divínová, ředitelka MVK

Knihovna města Hradce Králové a ohlédnutí za projektem Bookstart

S projektem Bookstart jsme se poprvé setkali na jaře roku 2018. Vítání nových občánků se v Hradci Králové konalo již několik let v loutkovém divadle Drak. Od dubna 2018 se tak do velice milého programu přidala se svou účastí a přáním novým občánkům i knihovna. Toho roku jsme přivítali kolem 600 malých Hradečánků a rozdali jim dárkové sety obsahující metodiku pro rodiče, Předčítánkovo leporelo a námi vybranou doporučenou četbu pro chvíle společného čtení. Nechyběla ani pozvánka do knihovny s nabídkou nejrůznějších aktivit, kterých se lze v ústřední půjčovně pro děti zúčastnit. V širokém portfoliu našich akcí však programy pro nejmenší čtenáře dosud chyběly. Proto nás velmi oslovila i jedna z podmínek projektu, a to uskutečnit minimálně čtyřikrát do roka setkání přivítaných občánků a jejich rodičů.

Založili jsme tedy Klubík Rybička a pro velký zájem se z původních čtvrtletních setkání staly pravidelné měsíční akce, které navštěvují desítky nejmenších čtenářů a jejich rodičů. Právě tato společná setkání prošla velkými změnami. Nejprve jsme setkání pojali jako divadelní představení známých pohádek. Následně jsme několik setkání věnovali povídání o ročních obdobích, oslavách různých svátků a významných dnů. Postupně se ale před námi vynořoval nový směr a skutečná role knihovny při těchto programech. Proto jsme začali pracovat především s dětskými knihami a v co největší míře zapojili do různých činností i samotné děti a rodiče.

Setkání vždy zahajujeme společnou uvítací písničkou, pozdravíme našeho maskota velrybu Barču a následně již pracujeme se samotnou vybranou knížkou. Čtený text doplňujeme rytmizací básniček a zpěvem písniček s doprovodem Orffových nástrojů. Snažíme se vždy vybírat takové aktivity, které vhodně doplní nosné téma knížky. Často se snažíme o střídání činností, zapojujeme i pohybové hrátky a výtvarné tvoření.

Výše uvedeným způsobem se nám zatím podařilo zpracovat např. knížky Petra Horáčka Husa Líza a vánoční hvězda nebo Modrý tučňák, Šedíka a Bubi Ester Staré, ze zahraničních autorů knížky Marianne Dubuc Prázdniny pošťáka Myšáka a Horská cesta, Kniholapa od Susan Doherty nebo Lvíčka Bertíka autorky Manicy K. Musil.

Protože byl o návštěvu Klubíku ohromný zájem (často přišlo kolem 70 dětí a rodičů), založili jsme postupně další Klubíky na šesti našich pobočkách, kde se pravidelně každý měsíc setkávají rodiče s nejmenšími čtenáři v menším počtu.

Pokud nám počet účastníků dovolí, rádi bychom v budoucnu pracovali s dětmi více individuálně a pomáhali tak vytvářet jejich vztah ke knihám i knihovně.

Za Knihovnu města Hradce Králové Petra Ornstová a Markéta Poživilová

Knihovna města Ostravy

S knížkou do života je projekt mého srdce. Z mého osobního pohledu projekt smysluplný, který udělá radost na mnoha místech. Kromě krásných zážitků při předávání sad rodičům, mně osobně přinesl víru v to, že dobrá věc se může přesto podařit, když se sejdou lidé, kteří mají společný cíl, ale téměř žádné prostředky. Vždyť na začátku byla pouhá myšlenka ukázat rodičům kouzlo společného čtení a dnes máme k dispozici báječný balíček pro malé děti a nově i pro ty větší. Zapojují se další knihovny, projekt zaujal sponzory i úřady a pevně věřím, že jejich počet i výše podpory se bude dále navyšovat. A jednou opravdu každé novorozené dítě dostane svoji první knížku hned při narození a rodiče si s radostí a láskou budou číst se svými mrňaty. A k tomu nám dopomáhej knihovnická soudržnost a SKIP.

Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy